IPA LIČKO SENJSKA Međunarodno policijsko udruženje
 • Statut

  Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (NN broj 74/14), Skupština Regionalnog kluba “IPA LIKA" - Gospić, na sjednici dana 30.04.2015. godine, donosi:

  S  T  A  T  U  T

  REGIONALNOG KLUBA "IPA LIKA" - GOSPIĆ

  GLAVA I.

  Opće odredbe

  Članak 1.

  Odredbama Statuta IPA - Međunarodno policijsko udruženje (u daljnjem tekstu IPA), Sekcija Hrvatska (u daljnjem tekstu Sekcija), Regionalni klub “IPA Lika" - Gospić (u daljnjem tekstu: klub) reguliraju se odredbe o: nazivu i sjedištu kluba; o zastupanju; izgledu pečata kluba; području djelovanja sukladno ciljevima; djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; načinu ostvarivanja javnosti djelovanja kluba, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti, kao i stegovnoj odgovornosti članova i načina vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka rada udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

  Članak 2.

  U klubu se osigurava zajednički rad, odlučivanje i odgovornost te ravnopravnost članova tijela udruge u ostvarivanju njihovih prava, dužnosti i odgovornosti utvrđenih Statutom i Zakonom, bez obzira na funkciju, rang, jezik, rasu, religiju i životni svjetonazor.

  GLAVA II.

  Naziv i sjedište kluba

  Članak 3.

   Puni naziv kluba glasi:

  “IPA" - Međunarodno policijsko udruženje,

  Regionalni klub „IPA LIKA” – Gospić.

  Naziv kluba na Engleskom jeziku glasi: IPA - “International Police Association”,

  Regional klub IPA Ličko-senjska

  Skraćeni naziv kluba glasi: IPA Ličko-senjska (u nastavku teksta: klub)

  Sjedište kluba je u Otočcu, Kralja Zvonimira 65

  Odluku o promjeni sjedišta donosi Upravni odbor kluba na svojoj sjednici.

  Odluku potvrđuje Skupština na prvom redovnom zasjedanju.

  Članak 4.

  Simbol kluba je međunarodni znak IPA-e slijedećeg opisa: u sredini se nalazi globus s označenim kontinetima crvene i morem plave boje, okružen pojasom plave boje, u kojem žutim slovima piše “INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION”.

  Globus ima meridijane i paralele zlatno-žute boje, u pozadini globusa nalazi se osmerokutna zvijezda, lijevo i desno se nalazi zlatni žitni klas koji u donjem dijelu povezuje vinjeta s natpisom “SERVO PER AMIKECO”.

  Simbol je zaštićen međunarodnim autorskim pravom, (C) by IPA 1974.

  Članak 5.

  Klub ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm. Sačinjava ga međunarodni simbol IPA-e s natpisom “INTERNATIONAL POLICE ASSCIATION” koji okružuje globus svijeta s osmerokutnom zvijezdom. U donjem dijelu je široka crta s natpisom “SERVO PER AMIKECO”, a u donjem dijelu Regionalni klub “IPA Lika" - Gospić.

  Članak 6.

  Rad kluba je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvješćivanjem članova kluba putem sredstava javnog priopćavanja i internih glasila.

  Članovi tijela kluba o radu se izvješćuju dostavom pisanih materijala i sjednica tijela kluba, koji dalje o radu izvješćuju članstvo.

  Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja kluba i izvješćivati javnost o radu tih tijela i kluba, ukoliko su pozvani na sjednice kluba.

  Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, klub može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština kluba.

  Klub po potrebi može izdavati i periodične publikacije, biltene, plakate i slično sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

  GLAVA III.

  Svojstvo i zastupanje

  Članak 7.

  Regionalni klub IPA Lika – Gospić udružen je u IPA Sekciju Hrvatske, a IPA Sekcija Hrvatske u međunarodno policijsko udruženje INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA).

  Klub djeluje i okuplja članstvo na području ličko-senjske županije, odnsosno Policijske uprave ličko-senjske.

  Članak 8.

  Radi uspješnijeg ostvarivanja vlastitih interesa klub se može dobrovoljno udružiti i sa drugim odgovarajućim udruženjima i organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, u skladu sa Zakonom.

  Odredbe ovog Statuta usklađene su s međunarodnim Statutom IPA-e i Sekcije Hrvatske i prilagođene za područje djelovanja kluba s propisima Republike Hrvatske.

  Članak 9.

  U ostvarivanju vlastitih ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom klub djeluje samostalno u skladu sa Zakonom.

  Političko djelovanje u okviru kluba je zabranjeno.

  Članak 10.

  Klub je upisan u registar udruga pri Uredu za državne uprave ličko – senjske županije.

  Članak 11.

  Klub je pravna osoba.

                                                                                                                 Članak 12.

  Klub samostalno djeluje na području ličko-senjske županije, a preko IPA  Sekcije Hrvatske djeluje na cijelom području Republike Hrvatske.

                                                                                                                 Članak 13.

  Klub predstavljaju i zastupaju Predsjednik i glavni Tajnik kluba.

  GLAVA IV

  Područje djelovanja , djelatnosti i ciljevi kluba

  Članak 14.

  Područje djelovanja kluba je suradnja i međunarodna suradnja.

  Klub je neprofitna organizacija koja se ne osniva sa svrhom stjecanja dobiti i ne obavlja gospodarsku djelatnost.

  Klub je osnovan sa ciljem i svrhom:

  - stvaranja prijateljske i strukovne suradnje među članovima kluba i Sekcije, socijalizacije članova u životnom okruženju, kao i u svrhu uspostave i unaprjeđenja međunarodne suradnje,

  - širenja spoznaje o vrijednostima razvoja kulture sigurnosti u lokalnoj zajednici kroz uspostavljanje i promociju partnerstva u provedbi programa i projekata prevencije neprihvatljivih ponašanja,

  - očuvanja i promocije vrijednosti proizašlih iz Domovinskog rata u skladu sa načelima prijateljstva, međusobne potpore, solidarnosti i humanosti.

  Klub djeluje u skladu sa principima određenim Općom deklaracijom o  ljudskim pravima usvojenom od Ujedinjenih naroda 1948. godine.

                                                                                                                   Članak 15.

  Da bi ostvario svoje ciljeve, klub obavlja sljedeće djelatnosti:

  - razmjenjuje iskustva s područja policijskog djelovanja u klubu, Sekciji, te na međunarodnoj razini u obliku savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova,

  - organizira izvedbe studijskih i drugih putovanja u cilju strukovnog povezivanja te stručnog i profesionalnog usavršavanja članova,

  - surađuje s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu te svim organizacijama koje podupiru rad kluba, omogućuje međusobne susrete sa drugim IPA Regionalnim klubovima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,

  - skrbi za širenje stručnih znanja putem domaće i strane policijskog djelovanja,

  - izdaje stručne brošure i stručne časopise sukladno Zakonu,

  - organizira društvene i sportske priredbe na nacionalnoj i međunar.  razini,

  - obavlja i druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom. Klub se u okvirima svoje djelatnosti brine i o širenju sigurnosne kulture.

  Aktivnosti kluba temelje se na međusobnoj toleranciji i potpori među članovima, a cjelokupna djelatnost mora se odvijati u duhu krilatice: “SERVO PER AMIKECO” – služiti kroz prijateljstvo.

  GLAVA V.

  Članovi kluba, te prava i obveze članova

  Članak 16.

  Svaki pripadnik Ministarstva unutarnjih poslova i bivši pripadnik s najmanje 5 (pet) godina radnog staža u MUP-u RH, a da nije nečasno otpušten, te umirovljenik MUP-a RH, bez razlike na rang, spol, rasu, boju kože, jezik ili vjeroispovijest, dragovoljno može postati član IPA-e učlanjujući se u jedan od regionalnih klubova registriranih u Republici Hrvatskoj, uvažavajući regionalne principe organiziranosti IPA-e.

  Članom kluba postaje se dragovoljnim pristupanjem, na osnovu popunjavanja i potpisivanja pristupnice, te plaćanjem pristupnine i godišnje članarine.

  Svaki član kluba dobiva iskaznicu, te se nalazi u evidenciji članstva kluba koju vodi  glavni tajnik.

   

  Članak 17.

  Članstvo u IPA može biti redovno, počasno, pridruženo i izvanredno.

  Redovni članovi IPA LIKA su osobe iz članka 16. stavak 1. ovog Statuta.

  Počasnim članom postaje osoba koja ima iznimne zasluge za razvoj i djelovanje IPA-e i kluba.

  O dodjeli titule počasnog člana odlučuje Skupština Sekcije na prijedlog predsjednika upravnog odbora Regionalnog kluba.

  Počasnim članom može postati i svaki građanin koji svojim djelovanjem pomaže u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti kluba i sekcije, te prihvaća odredbe ovog Statuta.

  Počasnom članu izdaje se posebna iskaznica, čiji će oblik i izgled utvrditi upravni odbor IPA Sekcije Hrvatska, posebnom odlukom.

  Članom kluba pod istim uvjetima iz članka 16, stavak 1. Statuta može postati i strani državljanin u statusu pridruženog člana u čijoj državi nema IPA, ili Sekcija te države još nije primljena u punopravno  članstvo IPA, ali samo do primitka.

  Izvanrednim članom mogu postati udovice i udovci članova IPA-e s jedakim pravima i dužnostima, aliu ne mogu biti izabrani na pojedinačne funkcije ili funkcije tijela IPA-e.

  Popis članova vodi se elektronički ili na neki drugi prikladan način i obavezno sadrži slijedeće podatke:

  1. ime i prezime,
  2. OIB,
  3. datum pristupanja udruzi,
  4. datumu prestanka članstva u udruzi,
  5. te i druge podatke za slučaj potrebe.

  Svi članovi plaćaju godišnju članarinu čiju visinu određuje UO Hrvatske Sekcije.

  Dio članarine pripada Sekciji o čijoj visini odlučuje Upravni odbor Sekcije.

  članak 18.

  Članovi kluba pod jednakim uvjetima imaju pravo koristiti opremu i sredstva klubba kao i sve pogodnosti koje se za članove utvrđuju u okviru kluba i Sekcije.

  Dužnost članova Sekcije je:

  - provoditi zadaće i ciljeve kluba i Sekcije

  - poštivati pravila kluba, Sekcije i odluke tijela kluba i Sekcije,

  - suzdržavati se od aktivnosti i djelatnosti koje bi mogle štetiti ugledu i ciljevima istih,

  - nadoknaditi troškove članarine u rokovima predviđenim odlukom Upravnog odbora kluba i Sekcije.

  Članak 19.

  Članovi kluba imaju neposredno i posredno izborno pravo.

  Neposredno izborno pravo ostvaruje se na sjednicama Skupštine kluba.

  Posredno izborno pravo ostvaruje se posredstvom izabranih predstavnika u tijelima upravljanja kluba, i IPA Sekcije Hrvatske.

  Članak 20.

  Članovi kluba imaju pravo sudjelovati i odlučivati o radu udruge i IPA Sekcije Hrvatske, birati I biti birani u tijela kluba I IPA Sekcije, biti obaviješteni o njezinu djelovanju, davati ocjene I mišljenja o radu kluba I IPA Sekcije, davati prijedloge I poticati njezin rad.

  Savki član Sekcije i kluba ima pravo nositi i upotrebljavati simbol IPA-e.

  Članak 21.

  Članstvo u IPA klubu prestaje:

           - smrću člana,

           - prestankom djelovanja kluba,

           - pismenom izjavom o istupanju iz članstva,

           - isključenjem iz članstva.

  Članak 22.

  Član kluba može biti isključen iz članstva ako svojim djelovanjem šteti ugledu kluba i Sekcije ili djeluje protivno odredbama Statuta, odnosno više od jedne godine ne podmiri iznos članarine.

  Prijedlog za isključenje može podnijeti svaki član kluba, te Upravni odbor pisanim putem Sudu časti kluba.

  Na odluku suda časti član ima pravo podnijeti prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka pismenog otpravka odluke o isključenju.

  O prigovoru odlučuje Sud časti Sekcije.

  Odluka Suda časti Sekcije je konačna.

  Od trenutka pokretanja postupka do donošenja konačne odluke Suda časti Sekcije članu prava članstva miruju.

                                                                                                               GLAVA VI.

  Ustrojstvo i tijela kluba

  Članak 23.

  Regionalni klub je udruga koja pored središnjih tijela može imati i svoje ustrojstvene oblike, bez svojstva pravne osobe, na području policijskih postaja, koje djeluju sukladno ovom Statutu.

  Odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika donosi Upravni odbor kluba.

  Tijela upravljanja kluba su:

  1. Skupština
  2. Upravni odbor
  3. Nadzorni odbor
  4. Sud časti
  5. Predsjednik
  6. Glavni Tajnik
  7. Blagajnik
  8. Likvidator

   

  Skupština kluba

  Članak 24.

  Skupština je najviše tijelo kluba.

  Mandat članova skupštine traje 4 (četiri) godine i može se ponavljati.

  Skupština odlučuje o svim bitnim pitanjima za djelovanje kluba te svim pitanjima glede utvrđivanja i provođenja ciljeva i zadaća kluba.

  Redovna Skupština kluba saziva se jednom godišnje, te po ukazanoj potrebi, a saziva je predsjednik kluba objavljivanjem poziva i dnevnog reda na mrežnoj stranici Regionalnog kluba: www.ipa-lika-gospic.com  najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja Skupštine.

  Izborna Skupština održava se svake 4 godine.

  Članak 25.

  Izvanrednu Skupštinu saziva predsjednik kluba na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova kluba, s time da se odmah mora predložiti dnevni red.

  Predsjednik ili glavni Tajnik kluba je dužan sazvati izvanrednu Skupštinu u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, a ukoliko to ne učini, izvanrednu Skupštinu mogu sazvati predlagatelji.

  Na izvanrednoj Skupštini razmatraju se samo pitanja zbog kojih je ista sazvana, te po predloženom dnevnom redu.

                                                                                                                Članak 26.

  Radom redovne i izvanredne Skupštine rukovodi predsjednik ili po ovlaštenju predsjednika glavni tajnik kluba.

  Izbornom skupštinom rukovodi radno predsjedništvo.

  Stanje članstva utvrđuje se uvidom u evidenciju plaćanja članarine u protekloj godini.

  Sve odluke Skupštine valjane su ukoliko je prisutna polovica (1/2) članova skupštine.

  Ako na Skupštini nije prisutna natpolovična većina članova kluba ista se odgađa na pola sata.

  Nakon toga Skupština pravovaljano odlučuje ako je prisutna jedna trećina (1/3) članova kluba.

  Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova kluba javnim glasovanjem.

  Odluke o promjeni Statuta, Poslovnika o radu skupštine regionalnog kluba I prestanku djelovanja RK Skupština donosi dvotrećinskom većinom prisutnih članova na skupštini.

  Članak 27.

  Poziv za održavanje Skupštine objavljuje se na mrežnoj stranici kluba i mora sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda.

  Materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu se mogu dati na upit a preuzimaju se prilikom verifikacije mandata pola sata prije početka sjednice i izrađuju se za trećinu članova Skupštine.

                                                                                                                Članak 28.

  Skupština kluba:

  - donosi, mijenja i dopunjuje Statut,

  - donosi i druge opće akte potrebne za djelovanje kluba i rad Skupštine,

  - bira i razrješava članove Upravnog,  Nadzornog odbora, Suda časti, predsjednika, glavnog tajnika, blagajnika, zamjenika predsjednika i zamjenika glavnog tajnika,

  - razmatra  financijski plan i usvaja završni račun,

  - razmatra izvještaj o radu predstavnika kluba,

  - odlučuje o sudjelovanju kluba u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,

  - odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz njih,

  - rješava i odlučuje o prijedlozima i prigovorima članova kluba u drugom stupnju,

  - odlučuje o prijedlogu  imenovanja počasnih članova,

  - bira i razrješava predstavnike kluba u tijela IPA Sekcije Hrvatske,

  - odlučuje o prestanku rada kluba.

  - bira i opoziva likvidatora udruge,

  - odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar udruge.

  Mandat predsjednika, glavnog tajnika, zamjenika predsjednika, zamjenika glavnog tajnika, potpredsjednika (tri) - članova UO, Nadzornog odbora i suda časti traje 4. godine.

  Članak 29.

  Skupština Udruge može opozvati i razriješiti članove Upravnog odbora, nadzornog odbora, Suda časti, odnosno pojedinačno predsjednika, glavnog tajnika, zamjenika predsjednika, zamjenika glavnog tajnika, predsjednika nadzornog odbora i suda časti, kao i pojedine članove Upravnog odbora, nadzornog odbora i Suda časti i prije isteka vremena na koje su izabrani, ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obaveze, te ako ne postupaju sukladno ovom Statutu.

  Ako razrješava pojedine članove navedenih tijela i funkcija udruge Skupština bira nove do isteka mandata u čiji su sastav ili na koju funkciju birani, odnosno ako razrješava ciijeli UO  i sva tijela upravljanja, onda se bira novi s punim mandatom.

                                                                                                      Upravni odbor kluba

  Članak 30.

  Upravni odbor je operativno-izvršno tijelo kluba, a čini ga 9 (devet) članova.

   

  Članak 31.

           Upravni odbor čine:

  1. predsjednik

  2. glavni tajnik

  3. zamjenik predsjednika

  4. zamjenik glavnog tajnika - blagajnik

  5. potpredsjednici:

                           5.1) za sportske aktivnosti 

                                           5.2) za putovanja i susrete

           5.3) propagandu i marketing

  8. stalni zapisničar (član prema poslovniku)

  9. član bez zaduženja.

   

  Članak 32.

  Prilikom rješavanja pojedinih slučajeva u svom radu Upravni odbor može pozivati i koristiti i druge stručne članove kluba, kao i druge stručne osobe koje nisu članovi kluba.

  Mandat članova Upravnog odbora je četiri (4) godine s mogućnošću reizbora.

  Za svoj rad upravni odbor odgovoran je skupštini kluba i podnosi izvješće svake godine na redovnim sjednicama Skupštine.

  Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran.

   

           Upravni odbor kluba:

  - vodi rad kluba između dviju Skupština,

  - utvrđuje prijedlog, izmjene i dopune Statuta,

  - donosi prijedlog financijskog plana i završnog računa,

  - podnosi Skupštini izvješće o radu,

  -  odlučuje o promjeni adrese sjedišta kluba,

  - brine se o informiranju članstva i javnosti,

  - osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva kluba,

  - priprema i brine o realizaciji programa rada,

  - obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost,

  - odlučuje o drugim pitanjima od značenja za rad kluba utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugih tijela.

  Članak 33.

  Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi.

  Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih članova Upranog odbora.

  Sjednice Upravnog odbora vodi predsjednik, glavni tajnik ili zamjenik predsjednika.

                                                                       Predsjednik, zamjenik predsjednika i glavni tajnik kluba

   

  Članak 34.

  Predsjednik i glavni Tajnik predstavljaju i zastupaju klub, te vode rad Upravnog odbora.

  Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

  Predsjednik saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora te predlaže dnevni red te odgovara za zakonitost rada kluba, dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu državne uprave, sklapa ugovore i poduzima druge radnje u ime i za udrugu.

  Glavni Tajnik Udruge brine se o informiranju članstva te vodi sastanak Upravnog odbora u odsutnosti predsjednika, vodi registar članova i odgovoran je za njegovo uredno vođenje, te obavlja i druge stručno-administrativne poslove u klubu.

  Zamjenik predsjednika pomaže u radu predsjedniku te vodi sastanak Upravnog odbora u odsutnosti predsjednika i Glavnog tajnika.

  Pismena o poslovanju supotpisuje predsjednik i glavni tajnik.

   

  Nadzorni odbor kluba

  Članak 35.

  Nadzorni odbor kluba čine predsjednik i 2 (dva) člana koje za razdoblje od četiri godine bira Skupština Udruge iz redova članova skupštine.

  Za vrijeme mandata članovi Nadzornog odbora ne smiju imati drugih funkcija u klubu.

  Nadzorni odbor je zadužen za nadzor nad poslovanjem i nad financijskim stanjem kluba.

  Nadzorni odbor ima pravo uvida u sve poslovne i financijske spise kluba. O izvršenom uvidu obvezno se sastavlja zapisnik, a istom nazoče najmanje dva člana Nadzornog odbora.

  O obavljenom uvidu izvješćuje se Upravni odbor i Skupština kluba.

  Nadzorni odbor u žurnim slučajevima ima pravo sazvati sjednicu Upravnog odbora koja mora biti sazvana u roku od mjesec dana od postavljanja zahtjeva.

  Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini kluba.

   

  Sud časti kluba

  Članak 36.

  Sud časti čine predsjednik i (2) dva člana.

  Članovi Suda časti (u daljnjem tekstu: Sud) su izabrani od strane Skupštine.

  Članovima Suda mandat traje 4 godine uz mogućnost reizbora.

  Za vrijeme mandata članovi Suda ne smiju imati drugih funkcija u klubu.

  Za svoj rad Sud je odgovoran Skupštini.

   

  Članak 37.

  Sud časti u prvom stupnju rješava sporove između članova, sporove vezane uz kršenje Statuta i pravila kluba, neizvršavanje odluka i aktivnosti koje štete ugledu kluba i Sekcije.

  U postupcima u vezi stegovne odgovornosti članova kluba primjenjuju odredbe Pravilnika o stegovnoj odgovornosti koji će donijeti Sekcija.

   

  Članak 38.

           Sud može izreći sjedeće mjere:

  - opomenu,

  - javnu opomenu,

  - isključenje iz kluba.

  O izrečenoj mjeri donosi se pisano rješenje.

  Član kluba može na rješenje uložiti prigovor o kojem odlučuje Sud časti Sekcije.

   

  Likvidator kluba

  Članak 39.

  Izbor i opoziv likvidatora kluba.

  Likvidatora kluba bira i opoziva skupština na prijedlog Upravnog odbora.

  Likvidator može biti i osoba koja nije član kluba, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim (financijskim i pravnim) znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine klubba.

  Likvidator ima  pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava kluba u visini koju određuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

  Likvidator zastupa klub u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. 

   

  GLAVA VII.

  Imovina, način stjecanja i raspolaganje imovinom kluba

  Članak 40.

  Imovinu kluba čine prihodi koje ista ostvaruje od:

  - određenog postotka članarine,

  - dragovoljnih priloga,

  - poklonjenih sredstava,

  - subvencija,

  - donacija i

  - drugih prihoda.

   

  Članak 41.

  Klub ima svoja materijalna, osnovna i obrtna sredstva.

   

  Članak 42.

  Klub upravlja imovinom sukladno s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

  O svoj imovini kluba vodi se evidencija.

  Za zakonitost financijskog poslovanja odgovoran je blagajnik-zamjenik glavnog tajnika kluba.

   

  Članak 43.

  Klub posluje putem IBAN računa otvorenog kod ovlaštene financijske organizacije za obavljanje platnog prometa.

  Članak 44.

  Za financijsko poslovanje odgovoran je blagajnik - zamjenik glavnog Tajnika.

  Za vođenje knjigovodstva može se angažirati ovlašteni knjigovotstveni servis.

  Financijske i materijalne liste kluba supotpisuju predsjednik i blagajnik-zamjenik glavnog Tajnika ili osobe koje je ovlastio Upravni odbor.

  Izvršenje financijskih transakcija kluba određuje predsjednik, a u njegovoj odsutnosti glavni tajnik, zamjenik predsjednika ili neki drugi ovlašteni član.

   

  Članak 45.

  Novčana sredstva mogu se uporabiti sukladno prihvaćenom financijskom planu i programu rada kluba.

  Uporabu novčanih sredstava najmanje jednom godišnje kontrolira Nadzorni odbor.

  Izvješće o završenoj poslovnoj godini – završni račun, te plan i program proračuna za naredno razdoblje donosi Upravni odbor kluba.

   

  Članak 46

  Ukoliko klub provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jedan put godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava dužan je izvjestiti davatelja sredstava, te putem mrežne stranice i širu javnost.

  Srestva prikupljana sukladno stavku 1. mogu se koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa i projekata.

   

  GLAVA VIII.

  Statusne promjene kluba

  Članak 47.

  O statusnim promjenama kluba odlučuje Skupština većinom od polovine (1/2) prisutnih članova kluba.

  Pripajanje ili spajanje ne može se provesti sa udrugom/klubom čija financijska izvješća pokazuju negativan rezultat.

   

  GLAVA IX

  Prestanak postojanja kluba

  Članak 48

  Klub može prestati postojati iz razloga utvrđenih Zakonom i odlukom Skupštine.

  Klub prestaje postojati:

  - po odluci Skupštine, prihvaćenoj od strane 1/2 prisutnih članova na skupštini,

  - likvidator je dužan nadležnom sudu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja kluba u registar udruga u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

   

  Članak 49.

  Po prestanku postojanja kluba, sredstva i imovina u vlasništvu kluba, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, prenamjenjuju se u humanitarne svrhe.

  Klub nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

  Odluka o tome donosi se na posljednjoj Skupštini kluba ili sjednici Upravnog odbora, ukoliko nije moguće sazvati Skupštinu.

   

  GLAVA X.

  Statut i drugi opći akti kluba

  Članak 50.

  Statut je temeljni opći akt kluba i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s njim.

  Statut kluba mora biti u skladu sa Statutom IPA Sekcije, što utvrđuje Upravni odbor Sekcije.

  Nacrt izmjena i dopuna Statuta, priprema i utvrđuje Upravni odbor kluba i upućuje ga na raspravu Skupštini kluba.

  Upravni odbor kluba razmatra dostavljene primjedbe i prijedloge koji su dati u raspravi, te zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

   

  Članak 51.

  Tumačenje odredbi Statuta daje Upravni odbor Sekcije.

  Članak 52.

  Sva unutarnja pitanja kluba, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Sekcije.

   

  GLAVA XI.

  Rješavanje sporova i sukoba interesa unutar kluba

  Članak 53.

  Spor/sukob interesa u klubu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova kluba o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad klubba u cjelini, odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

  Za rješavanje spora/sukoba interesa Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova kluba. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se Pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

  Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća klubbu da riješi spor/sukob interesa.

  Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća klub podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražbnog vijeća.

   

  GLAVA XII

  Odgovornost za obveze i štetu kluba

  Članak 54.

  Za svoje obveze klub odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

  Članovi kluba i članovi tijela ne odgovaraju za obveze kluba.

  Nad klubom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

  Klub i osobe ovlaštene za zastupanje kluba za štetu učinjenu u klubu ili prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu. 

   

  GLAVA XIII

  Nadzor

  Članak 55.

  Članovi kluba sami nadziru rad udruge.

  Ako član kluba smatra da je klub povrijedio Statut ili drugi opći akt kluba ovlašten je na to upozoriti nadležno tijelo kluba, te zahtjevati da se nepravilnosti otklone.

  Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana član  može podnijeti tužbu nadležnom sudu prema sjedištu klubba.

   

  GLAVA XIV

  Prijelazne i završne odredbe

  Članak 56.

  Upravni odbor kluba svojim prijedlogom ili na prijedlog članova kluba može svojom odlukom dodijeliti priznanje i nagrade pojedincima, tijelima i pravnim osobama za uspješno provođenje projekata i programa rada, ostvarivanje inovacija u području policijske struke.

  Isto tako Upravni odbbor kluba u pisanom obliku Sekciji predlaže pojedince, tijela i pravne osobe za godišnje nagrade IPA-e.

   

  Članak 57.

  Statut potpisuje imenom, prezimenom, oznakom svojstva i vlastoručnim potpisom osoba ovlaštena za zastupanje kluba.

   

  Članak 58.

  Ustrojstvo kluba utvrđeno ovim Statutom mora se oživotvoriti u roku od jedne (1) godine od dana upisa u registar udruga.

  Svi ostali opći akti donijet će se u roku od jedne (1) godine od dana upisa u registar udruga.

   

  Članak 59.

  Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se s danom ovjere od strane nadležnog Ureda državne uprave.

   

   U Otočcu: 10.lipnja 2018

   

  PREDSJEDNIK                                                                                                                  

  REGIONALNOG KLUBA IPA Ličko-senjska 

  Tomo Bukovac - Butina    

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                     

                                                       

 1. Partneri
  Hotel Park Exclusive**** Otočac

  Hotel Mirni Kutak *** Otočac

  OPG Bukovac - Izletište, noćenje Kuterevo

  Odmorište ZIR - hotel MACOLA
  Postani član

  Svaki pripadnik MUP-a i bivši pripadnik s najmanje ( 5 ) godina radnog staža u MUP-u RH, a da nije nečasno otpušten, te umirovljenik MUP-a RH, bez razlike na rang, spol, rasu, boju kože, jezik ili vjerosipovjest, dragovoljno može postati član IPA-e učlanjujući se u jedan od regionalnih klubova registriranih u RH, uvažavajući regionalne principe organiziranosti IPA-e. Članom kluba postaje se dragovoljnim pristupanjem, na osnovu popunjavanja i potpisivanja pristupnice, te plaćanjem pristupnine i godišnje članarine. Svaki član kluba dobiva iskaznicu, te se nalazi u evidenciji članstva kluba koji vodi glavni tajnik.

  Zašto postati član IPA ?  IPA je jedino strukovno udruženje policajaca i zaposlenika MUP-a koje ima svjetske razmjere,IPA ima za cilj širenje prijateljstva među članovima na nacionalnoj i na svjetskoj razini, IPA je organizacija koja omogučava trajni spomen na pripadnost ovoj časnoj službi, IPA daje identitet pripadnosti policijskoj službi svojim umirovljenicima nakon odlaska u mirovinu, IPA trajno omugučava povezanost djelatnih i umirovljenih policajaca i ostalih zaposlenika MUP-a,IPA koristi simbole i suvenire s identičnim i prepoznatljivim detaljima u cijelom svijetu. „Služi kroz prijateljstvo – Servo per amikeco“

  Counter for tumblr
  Broj posjeta
Copyright 2015